معرفی حوزه معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

تاریخچه :

در سال 1377 مدیریت طرح و برنامه در شهرداری شیراز تشکیل گردید که مستقیماً زیر نظر شهرداری شیراز قرار داشت . که این حوزه با مدیریت جناب آقای لطفی اداره می گردید .بعد از جناب آقای لطفی جناب آقای مهندس اسلامی بعنوان مدیرطرح و برنامه منصوب گردیدند،در سال 1382این حوزه به مرتبه معاونت ارتقا یافت که جناب آقای حیدری فر به مدت چهار سال سال سمت معاونت آن را به عهده داشتند . از سال 1386 تا سال 1390 جناب آقای مهندس حسینی به عنوان معاون برنامه ریزی مشغول به فعالیت بودند.و پس از ایشان از تاریخ 1390/04/15 تا تاریخ 1396/09/20 جناب آقای دکتر احمد طالب نژادو پس از ایشان جناب آقای دکتر ابوالقاسم ابراهیمی از تاریخ 1396/09/20 تا تاریخ 1398/3/31  فعالیت داشتند سپس جناب آقای محمد علی راضی از تاریخ 1398/04/09 به عنوان معاون برنامه ریزی انتصاب و هم اکنون  به عنوان معاون برنامه ریزی در این حوزه مشغول به فعالیت شدند.

 
اهداف معاونت برنامه ریزی :
  •  طراحی و ترسیم برنامه های کلی شهرداری اعم از اداری ، مالی ، اجرایی ، عمرانی و اقتصادی در قالب برنامه های کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت .
  •  دستیابی به سیستمهای اطلاعاتی، نرم افزاری و فن آوری ها.
  •  تمرکز و بروزرسانی اطلاعات مرتبط با سیستمهای اطلاعاتی، نرم افزاری و فن آوریها.
  •  ارایه خدمات مرتبط با سیستمهای اطلاعاتی، نرم افزاری و فن آوریها به حوزه های مختلف شهرداری.
  •  تهیه و نظارت مستمر بر اجرای بودجه ، متمم بودجه و اصلاح بودجه سالانه شهرداری.
  •  تطبیق بودجه با برنامه های مصوب و سیاست های شهرداری قبل از تقدیم به مراجع تصویب کننده.
  •  بررسی و شناسایی دوره های آموزشی مورد نیاز مدیران، کارکنان شهرداری و اجرای آن در قالب برنامه های آموزشی.
  •  انجام برنامه های پژوهشی و ارتباط با مراکز تحقیقاتی و ایجاد پایگاه اطلاعاتی مرتبط با برنامه های شهری و شهرداری .