سامانه اطلاعات مدیریت پروژه (PMIS)

سامانه اطلاعات مدیریت پروژه (PMIS)

سامانه اطلاعات مدیریت پروژه که ترجمه عبارت Project Management Information System بوده و اختصاراً P.M.I.S نوشته می شود، یک چهارچوب منسجم از اطلاعات مورد نیاز جهت اجرای موفقیت آمیز پروژه ها می باشد. در استاندارد مدیریت پروژه، PMIS به عنوان یک سیستم اطلاعاتی تعریف می شود که از ابزارها و روش هائی جهت جمع آوری، ترکیب و انتشار اطلاعات پروژه استفاده کرده و به عنوان زیر مجموعه ای ازسیستم اطلاعات مدیریت (MIS) که موضوعی بسیار وسیع‌تر و عمیق‌تر از سیستم اطلاعات مدیریت پروژه است، فعالیت می کند.