بخشنامه دورکاری

بخشنامه دورکاری

ابلاغ بخشنامه دورکاری

مدیر کل سرمایه انسانی شهرداری شیراز:
عطف به آخرین مصوبه ستاد ملی کرونا مبنی بر تعطیلی ادارات از روز دوشنبه 1400/5/25 لغایت  شنبه 1400/5/30شایسته است کلیه واحدهای اجرایی و خدمات رسان با حضور حداکثر یک سوم نیروهای مربوطه و تحت نظر مسئول مافوق . همچنین کارکنان واحدهای شهرسازی و درآمد حوزه معاونت شهرسازی و معماری و مناطق نسبت به انجام دورکاری اقدام نمایند.مسئولیت برنامه ریزی و حضور کارکنان بر عهده بالاترین مقام حوزه می باشد.