انتصاب سرپرست شهردار

انتصاب سرپرست شهردار

مهندس راضی به عنوان سرپرست شهرداری شیراز منسوب گردید.

 مهندس راضی با اکثریت قاطع آرا اعضای شورای ششم شهر شیراز به عنوان سرپرست شهرداری شیراز منسوب گردید.