توسعه مدیریت استان

توسعه مدیریت استان

برگزاری نخستین نشست راهبری توسعه مدیریت استان در سال ۱۴۰۰ با دستور کار ارائه سامانه PMIS

نخستین نشست راهبری توسعه مدیریت استان فارس در سال 1400 با دستور کار ارائه سامانه اطلاعات مدیریت پروژه (PMIS) در استانداری شیراز و با حضور جمعی از مدیران استانی برگزار گردید.