پذیرفته شدگان نهایی

پذیرفته شدگان نهایی

فهرست نهایی ۳۰۲ نفر از پذیرفته شدگان نهایی تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی شهرداری شیراز اعلام شد.

 فهرست نهایی 302 نفر از پذیرفته شدگان نهایی تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی شهرداری شیراز اعلام شد.ذکر این نکته الزامی است که اسامس کارکنان ایثارگر در لیست جداگانه ای اعلام می گردد که زمان آن متعاقبا اعلام می گردد.