گزارشpmis

گزارشpmis

‌ ارائه گزارش پیشرفت‌ استقرار سامانه PMIS ‌‌

‌هشتاد و چهارمین جلسه کمیسیون‌تلفیق شورای اسلامی شهر‌  شیراز با‌ موضوع ارائه گزارش پیشرفت‌ استقرار سامانهPMIS‌‌  دوشنبه‌ ۳خرداد در شورای اسلامی شهر‌ شیراز برگزار گردید. ‌‌
در این گزارش موضوعاتی از جمله ‌ فرآیند کلی گردشکار از‌  صفر تا صد‌ در سامانه ،کارگروه های تخصصی‌ سامانه و تعداد‌  جلسات برگزار شده‌ هر کدام از کارگروه ها ،تعداد‌ درخواست‌های انجام معاملات ثبت‌‌شده در سامانه و جزئیات هر کدام از‌‌  این درخواست ها،تعداد کاربران فعال در سامانه و تعداد تامین‌  کنندگانی که‌ ثبت نام انجام داده اند مورد بررسی‌ قرار گرفت‌  و توضیحات جامعی به‌ اعضای کمیسیون و حضار در جلسه‌‌ ارائه گردید.‌‌