گزارش عملکرد

گزارش عملکرد

گزارش عملکرد معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی در  یکصد وهشتاد و پنجمین صحن علنی شورای شهر

مهندس راضی در یکصد وهشتاد و پنجمین صحن علنی شورای اسلامی شهر شیراز که یکشنبه ۲ خرداد برگزار گردید با ارائه گزارش عملکرد معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری شیراز به اعضای شورای اسلامی شهر شیراز به خلاصه ای از  اقدامات این معاونت از فعالیت های دفتر برنامه و بودجه ،دفتر نوسازی و تحول اداری ،اداره کل سرمایه انسانی و گروه مطالعات و پژوهش با ۴۶۴ طرح و فعالیت اشاره کرد. در ادامه ریاست محترم  شورای اسلامی شهر با اظهار رضایت از عملکرد معاونت برنامه‌ریزی شهرداری شیراز ،اقدامات این معاونت را ستودنی خواند.