آموزش PMIS

                                                                                                                                                                                                          آموزش تنظیم فرم درخواست انجام معاملات                          آموزش اتصال پایگاه داده متره و برآورد به PMIS                                   فایلهای مورد نیاز