سامانه های PMIS

                                                                                                    
                                                                                                                                                    سامانه اطلاعات مدیریت پروژه (سرور 1)                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                     سامانه اطلاعات مدیریت پروژه (سرور 2)          
                                                                                                                                                                                                                              
                                                                             سامانه تأمین کنندگان و ارائه دهندگان خدمت مدیریت مناقصات، مزایدات و استعلامات
                                                                                                                 
                                                                                                                                                   سامانه مدیریت اطلاعات مکانی


                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                سامانه مدیریت پروژه(پوشا)