بهسازی قصرابونصر

بهسازی قصرابونصر

پیشرفت فیزیکی : 44درصد

بودجه مصوب : 150میلیارد ریال

پیشبینی افتتاح :  سال 1400