پارک 4 هکتاری احسان

پارک ۴ هکتاری احسان

پیشرفت فیزیکی : 100 درصد

بودجه مصوب : 30 میلیارد ریال


پیشبینی افتتاح :  سال 1400