بخشنامه حضور

بخشنامه حضور

بخشنامه معاونت برنامه ریزی شهرداری شیراز در خصوص حضور دوسومی کارکنان

مهندس راضی  معاونت برنامه ریزی شهرداری شیراز با توجه به تغییر وضعیت کرونایی شهر شیراز به رنگ نارنجی در بخشنامه ای حضور پرسنل شهرداری شیراز دو سوم اعلام کرد