جلسه طرح راهبردی

جلسه طرح راهبردی

جلسه نهایی سند راهبردی وچشم انداز شهر‌ شیراز‌ جهت رفع ابهام وتدوین نهایی باحضور‌ نماینده وزارت کشور

جلسه نهایی سند راهبردی شهر و‌ چشم انداز ۲۰ ساله شهر‌ شیراز‌ جهت رفع ابهامات و تدوین نهایی با حضور‌نماینده‌  محترم سازمان‌ شهرداریها و‌دهیاری ها جنای آقای دکتر‌ موسی‌پژوهان ، دکتر‌ موسوی رئیس محترم‌ شورای اسلامی‌  شهر شیراز ، مهندس‌‌ گشتاسبی مدیر کل برنامه و بودجه‌‌  شهرداری شیراز و تیم‌ مدیریت و نظارت‌ تدوین برنامه و‌ اعضای دبیرخانه برنامه‌‌ شهرداری شیراز در تاریخ ۱۵و۱۶‌  اردیبهشت ماه ۱۴۰۰‌ برگزار گردید و مقرر گردید شهرداری شیراز ظرف مدت ۲ هفته نسبت به اصلاحات لازم و ارسال لایحه‌  تنظیمی به سازمان شهرداری ها و دهیاری های اقدام نماید.‌