بخشنامه دورکاری

بخشنامه دورکاری

در بخشنامه ای از سوی معاونت محترم برنامه ریزی حضور پرسنل به یک دوم کاهش یافت

در بخشنامه ای از سوی معاونت محترم برنامه ریزی حضور پرسنل به یک دوم کاهش یافت