بخشنامه حضور پرسنل

بخشنامه حضور پرسنل

بخشنامه معاونت برنامه‌ریزی شهرداری شیراز مبنی بر حضور‌دوسومی کارکنان شهرداری از ۱۴ فروردین ۱۴۰۰

بخشنامه معاونت برنامه‌ریزی شهرداری شیراز مبنی برحضور‌ دوسومی کارکنان شهرداری شیراز از ۱۴ فروردین ۱۴۰۰ با توجه ‌به تغییر وضعیت کرونا در شهر شیراز به نارنجی‌