تقدیر PMIS

تقدیر PMIS

قدردانی از مسوولان و اعضای کارگروه های تخصصی استقرار سامانه اطلاعات مدیریت پروژه P.M.I.S

در سلسله مراسمی که در سالن جلسات معاونت برنامه ریزی برگزار گردید ، از مسوولان و اعضای کارگروه های تخصصی استقرار سامانه اطلاعات مدیریت پروژه P.M.I.S قدر دانی گردید.