تصویب بودجه ۱۴۰۰

تصویب بودجه ۱۴۰۰

بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری شیراز به میزان ۶۱۶۰۰ میلیارد ریال در شورای اسلامی شهر مصوب گردید.


تصویب بودجه ۶۱۶۰۰ میلیارد ریالی سال ۱۴۰۰  در شورای اسلامی شهر شیراز
بر اساس این مصوبه، بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری شیراز در بخش درآمد از مبلغ ۶۰۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال پیشنهادی، به مبلغ ۶۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال و در بخش هزینه‌ها از مبلغ ۶۰۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۶۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت.
بر این اساس هزینه بودجه شهرداری در دو بخش هزینه‌های تملک دارایی سرمایه‌ای-مالی، از مبلغ ۳۹۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۴۰۴۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال و همچنین اعتبارات هزینه اقتصادی از مبلغ ۲۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۲۱۱۵۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰  ریال افزایش یافت و به تصویب شورای اسلامی شهر شیراز رسید.