دهه فجر

دهه فجر

آذین بندی معاونت برنامه ریزی شهرداری شیراز به مناسبت دهه مبارک فجر

به مناسبت دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی حوزه معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی آذین بندی گردید.