نشست مشترک

نشست مشترک

برگزاری نشست مشترک ریاست شورای اسلامی شهر شیراز و جمعی از مدیران شهرداری جهت هماهنگی اجرای پروژهPMIS

نشست مشترک ریاست محترم شورای اسلامی شهرومعاونت برنامه ریزی،ریاست  محترم حراست شهرداری شیرازو جمعی ازمدیران شهرداری جهت هماهنگی اجرای پروژه PMISبرگزارگردید.