پیاده رو باباکوهی

پیاده رو باباکوهی


پیشرفت فیزیکی : 100 درصد

بودجه مصوب : 125 میلیارد ریالپیشبینی افتتاح :  سال 1400