.

.

سال 1400 سال تولید  ،پشتیبانی ها ، مانع زدایی ها