بلوارکوهسارمهدی

بلوارکوهسارمهدی

درصد پیشرفت فیزیکی : 78 درصد

پیشبینی افتتاح :سال 1400