معرفی همکاران

 
ردیف  همکار نام نام خانوادگی سمت تلفن داخلی تلفن مستقیم محل کارساختمان محل کار- طبقه-اتاق
1 محبوبه  آرام کارشناس تشکیلات 512 ................ ساختمان معاونت برنامه ریزی طبقه اول - اتاق شماره 5
2 محمد علی اسدی مسئول حراست معاونت برنامه ریزی 504 32252832 ساختمان معاونت برنامه ریزی طبقه اول - اتاق شماره 2
3 فیروزه امامی کارشناس برنامه ریزی 311 ............... ساختمان معاونت برنامه ریزی طبقه سوم - اتاق شماره 1
4 ناصر امیدی کوشکی پیشخدمت 101 32253479 ساختمان معاونت برنامه ریزی طبقه پنجم 
5 یاسر باغبانیان کارشناس تخصیص 502 ............... ساختمان معاونت برنامه ریزی طبقه اول - اتاق شماره 3
6 رویا باقرزاده کارشناس برنامه ریزی 310 .............. ساختمان معاونت برنامه ریزی طبقه سوم - اتاق شماره 1
7 هادی باقری کارشناس بودجه عملیاتی 203 ............. ساختمان معاونت برنامه ریزی طبقه چهارم - اتاق شماره 3


8

 
محمدرضا بذرافکن کارشناس رایانه -کارشناس روابط عمومی 102 ............. ساختمان معاونت برنامه ریزی طبقه پنجم- اتاق شماره 3
9 حسین برنایی رئیس گروه پژوهش .......... 32345772 ساختمان گزینش طبقه دوم
10 نادر بشیکار کارپرداز 611 .............. ساختمان معاونت برنامه ریزی طبقه همکف - اتاق شماره 3
11 علی محمد بهزادفر رئیس گروه بودجه 202 32252578 ساختمان معاونت برنامه ریزی طبقه چهارم - اتاق شماره 2
12 بهرام پاک فطرت کارشناس پژوهش .......... 32326125 ساختمان گزینش طبقه دوم
13 وحید پورمحمد کارشناس بودجه عملیاتی ......... .......... شهرداری منطقه یک و منطقه دو طبقه دوم
14 محمد هادی پوست پرداز مشاور معاونت برنامه ریزی ......... ......... ساختمان معاونت برنامه ریزی طبقه پنجم- اتاق شماره 3
15 فاطمه توسل کارشناس برنامه ریزی 320 .............. ساختمان معاونت برنامه ریزی طبقه سوم - اتاق شماره 1
16 روح اله جعفری سیریزی کارشناس gis 208 ........... ساختمان معاونت برنامه ریزی طبقه چهارم - اتاق شماره 4
17 نادر جمعه نگهبان 610 32252826 ساختمان معاونت برنامه ریزی اتاق نگهبانی
18 داریوش جهان سیر کارشناس بودجه  502 ............. ساختمان معاونت برنامه ریزی طبقه اول - اتاق شماره 3
19 زهرا جوانمردی کارشناس تحلیلگر سیستم 511 ............. ساختمان معاونت برنامه ریزی طبقه دوم - اتاق شماره 7
20 محمدجعفر جوانمردی فرد کارشناس برنامه ریزی 319 ............. ساختمان معاونت برنامه ریزی طبقه  سوم - اتاق شماره 3
21 شاهرخ حکمتی کارشناس تملک 204 ............. ساختمان معاونت برنامه ریزی طبقه چهارم - اتاق شماره 3
22 محمدابراهیم حامدی مسوول دفتر معاونت برنامه ریزی 100 32253479 ساختمان معاونت برنامه ریزی طبقه  پنجم - اتاق شماره 4
23 جواد حبیبی پیشخدمت ....... 32326125 ساختمان گزینش طبقه دوم
24 ناصر حسن زاده کارشناس پژوهش ........ 32345772 ساختمان گزینش طبقه دوم
25 سید جواد حسینی مسئول دفتر مدیر کل برنامه و بودجه 200 32252575 ساختمان معاونت برنامه ریزی طبقه چهارم - اتاق شماره 6
26 سیدمحمد حسینی کارشناس بهبود روشها 409 ............. ساختمان معاونت برنامه ریزی طبقه  دوم - اتاق شماره 4
27 سید محمود حسینی کارشناس پیگیری امور مرتبط با شوراها 102 ............ ساختمان معاونت برنامه ریزی طبقه پنجم - اتاق شماره 3
28 قربانعلی حمامی پیشخدمت 400 32252635 ساختمان معاونت برنامه ریزی طبقه دوم
29 سارا حمیدی کارشناس 509 ............... ساختمان معاونت برنامه ریزی طبقه  اول - اتاق شماره 5
30 فرزاد حیدرزاده کارشناس برنامه ریزی 302 ............. ساختمان معاونت برنامه ریزی طبقه سوم - اتاق شماره 3
31 آرمان خسروپور کارشناس بودجه 212 .............. ساختمان معاونت برنامه ریزی طبقه چهارم - اتاق شماره 2
32 محسن دژبخش پیشخدمت 201 32252575 ساختمان معاونت برنامه ریزی طبقه چهارم 
33 محمدعلی راضی معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی 100 32253479 ساختمان معاونت برنامه ریزی طبقه پنجم - اتاق شماره 1
34 فاطمه رامشت کارشناس یهیود روشها 515 ............... ساختمان معاونت برنامه ریزی طبقه اول - اتاق شماره 1
35 محمود راهپیما رئیس گروه آمار 307 32252711 ساختمان معاونت برنامه ریزی طبقه سوم - اتاق شماره 4
36 طاهره رجبیان کارشناس آمار 317 .................. ساختمان معاونت برنامه ریزی طبقه سوم - اتاق شماره 5
37 احمد رحمانیان کارشناس بودجه عملیاتی ......... ........... شهرداری منطقه سه طبقه دوم
38 وحید رزمجویی کارشناس بهبود روشها 410 ................ ساختمان معاونت برنامه ریزی طبقه دوم - اتاق شماره 4
39 مهرداد رزمجویی کارشناس بودجه 212 ............... ساختمان معاونت برنامه ریزی طبقه چهارم - اتاق شماره 2
40 امین رضایی کارشناس آمار 308 ............. ساختمان معاونت برنامه ریزی طبقه سوم - اتاق شماره 4
41 مهران رنجبر پیشخدمت ........ ........... ساختمان معاونت برنامه ریزی طبقه سوم
42 فاطمه رنجور کارشناس مالی ........ 36276111 ساختمان سرمایه انسانی طبقه دوم
43 سجاد روستایی کارشناس بودجه عملیاتی .......... .......... شهرداری منطقه 7 طبقه دوم
44 امین روستایی رئیس گروه بهبود روشها 406 32252825 ساختمان معاونت برنامه ریزی طبقه دوم - اتاق شماره 3
45 شهرام  زارع رئیس گروه برنامه ریزی 104 ............. ساختمان معاونت برنامه ریزی طبقه پنجم - اتاق شماره 3
46 فاطمه زارع کارشناس بودجه 322 ............ ساختمان معاونت برنامه ریزی طبقه سوم - اتاق شماره 2
47 مریم زارع کارشناس ارزیابی عملکرد 404 ............. ساختمان معاونت برنامه ریزی طبقه دوم - اتاق شماره 4
48 فاطمه زارعی کارشناس آمار 318 .............. ساختمان معاونت برنامه ریزی طبقه سوم - اتاق شماره 5
49 فهیمه زارعی کارشناس 508 ............ ساختمان معاونت برنامه ریزی طبقه اول - اتاق شماره 5
50 مسلم زاهری کارشناس بودجه عملیاتی ..... ......... ساختمان معاونت برنامه ریزی طبقه اول - اتاق شماره 6
51 علی حسین زحمتکش نامه رسان 604 ....... ساختمان معاونت برنامه ریزی طبقه همکف - اتاق شماره 4
52 محمدعلی ستارخان کارشناس برنامه ریزی 207 .............. ساختمان معاونت برنامه ریزی طبقه چهارم - اتاق شماره 4
53 داریوش ستایشگر مدیرکل نوسازی و تحول اداری 400 32252635 ساختمان معاونت برنامه ریزی طبقه دوم - اتاق شماره 1
54 حمیدرضا سورچی نگهبان 610 32252826 ساختمان معاونت برنامه ریزی اتاق نگهبانی
55 مریم شرقی فرد مسئول دفتر مدیر کل تحول اداری 400 32252635 ساختمان معاونت برنامه ریزی طبقه دوم - اتاق شماره 6
56 عباس شریعتی پیشخدمت ....... ........ ساختمان معاونت برنامه ریزی طبقه همکف
57 سیروس شفیعی کارشناس بودجه عملیاتی 502 ............... ساختمان معاونت برنامه ریزی طبقه اول - اتاق شماره 6
58 مهسا صادقی کارگزین 602 ............. ساختمان معاونت برنامه ریزی طبقه همکف - اتاق شماره 2
59 حامد صالحیان کارشناس آمار 304 ................. ساختمان معاونت برنامه ریزی طبقه سوم - اتاق شماره 4
60 زهره صحت کارشناس بهبود روشها 506 .............. ساختمان معاونت برنامه ریزی طبقه اول - اتاق شماره 5
61 فهیمه طباطبایی کارشناس پژوهش ........ 32326125 ساختمان گزینش طبقه دوم
62 علی عبادی نسب کارشناس بودجه 205 ................ ساختمان معاونت برنامه ریزی طبقه  چهارم - اتاق شماره 5
63 فریده عبدی کارشناس بودجه 303 ................. ساختمان معاونت برنامه ریزی طبقه سوم - اتاق شماره 2
64 علی اصغر عدالت کارشناس برنامه ریزی 206 32252576 ساختمان معاونت برنامه ریزی طبقه چهارم - اتاق شماره 4
65 مهشید عربی رئیس گروه ارزیابی عملکرد 403 32252722 ساختمان معاونت برنامه ریزی طبقه دوم - اتاق شماره 5
66 سیده شهرزاد عظیمی کارشناس تشکیلات 514 ........... ساختمان معاونت برنامه ریزی طبقه اول - اتاق شماره 1
67 حسین علی محمدزاده امینی کارشناس برنامه ریزی 215 ............ ساختمان معاونت برنامه ریزی طبقه چهارم - اتاق شماره 5
68 حمید فلاح زاده مسئول انبار 604 ............. ساختمان معاونت برنامه ریزی طبقه همکف - اتاق شماره 4
69 غلامعباس قدسی رئیس گروه تشکیلات 316 32252661 ساختمان معاونت برنامه ریزی طبقه دوم - اتاق شماره 2
70 سمیه قناعتیان مسئول دبیرخانه 603 32252712 ساختمان معاونت برنامه ریزی طبقه همکف - اتاق شماره 2
71 امید گشتاسبی مدیر کل برنامه و بودجه 200 32252575 ساختمان معاونت برنامه ریزی طبقه چهارم - اتاق شماره 1
72 سیدهاشم مجابی کارشناس آمار 301 ............... ساختمان معاونت برنامه ریزی طبقه سوم - اتاق شماره 3
73 غلامحسن محب پور کارشناس آمار 306 ................. ساختمان معاونت برنامه ریزی طبقه سوم - اتاق شماره 4
74 رضا محمدی کارشناس برنامه ریزی 206 32232576 ساختمان معاونت برنامه ریزی طبقه چهارم - اتاق شماره 4
75 مینا مرادی کارشناس بهبود روشها 513 ........... ساختمان معاونت برنامه ریزی طبقه اول - اتاق شماره 1
76 امین مرزبانی نگهبان 610 32252826 ساختمان معاونت برنامه ریزی اتاق نگهبانی
77 سیدرامتین منادی کارشناس برنامه ریزی 216 ............. ساختمان معاونت برنامه ریزی طبقه چهارم - اتاق شماره 4
78 فهیمه منافی کارشناس آمار 318 ............. ساختمان معاونت برنامه ریزی طبقه  سوم - اتاق شماره 5
79 مسعود مهبودی کارشناس بودجه عملیاتی ....... .............. ساختمان معاونت برنامه ریزی طبقه اول - اتاق شماره 3
80 سیده محدثه موسوی جشنی کارشناس ارزیابی عملکرد 412 ............. ساختمان معاونت برنامه ریزی طبقه دوم - اتاق شماره 4
81 مریم موسوی عرب کارشناس یرنامه ریزی 313 ............ ساختمان معاونت برنامه ریزی طبقه سوم - اتاق شماره 1
82 عباس نجفی مسئول امور اداری 600 32252573 ساختمان معاونت برنامه ریزی طبقه همکف - اتاق شماره 1
83 پروانه نصیری کارشناس بودجه 315 .............. ساختمان معاونت برنامه ریزی طبقه سوم - اتاق شماره 2
84 میترا نعمانی کارشناس برنامه ریزی 102 .............. ساختمان معاونت برنامه ریزی طبقه پنجم - اتاق شماره 3
85 رسول نعمتی سرپرست اداره مالی ....... 36276111 ساختمان سرمایه انسانی طبقه دوم 
86 علی نوبخت کارشناس مالی .......... 36276111 ساختمان سرمایه انسانی طبقه دوم
87 علی نیک پندار کارشناس پژوهش .......... 32326125 ساختمان گزینش طبقه دوم
88 هانیه هاشمی کارشناس برنامه ریزی 313 ............ ساختمان معاونت برنامه ریزی طبقه سوم - اتاق شماره 1
89 بیژن یزدان شناس کارشناس مالی ....... 3627611 ساختمان سرمایه انسانی طبقه دوم
90 زینب یزدی کارشناس تحلیل سیستم 510 ........... ساختمان معاونت برنامه ریزی طبقه اول - اتاق شماره 1
91 حمید یوسفی پیشخدمت ............. ............ ساختمان معاونت برنامه ریزی طبقه اول