معرفی همکاران

 
ردیف  همکار نام نام خانوادگی سمت تلفن داخلی تلفن مستقیم محل کارساختمان محل کار- طبقه-اتاق
1 محبوبه  آرام کارشناس تشکیلات 512 ................ ساختمان سردار شهید سپهبد سلیمانی شهرداری شیراز ضلع شرقی-طبقه ششم- اتاق شماره 62
2 خانم  حسینی نژاد مسئول حراست معاونت برنامه ریزی 504 32252832 ساختمان سردار شهید سپهبد سلیمانی شهرداری شیراز ضلع شرقی-طبقه هفتم- اتاق شماره 73
3 فیروزه امامی کارشناس برنامه ریزی 311 ............... ساختمان سردار شهید سپهبد سلیمانی شهرداری شیراز ضلع شرقی-طبقه پنجم- اتاق شماره 51
4 ناصر امیدی کوشکی پیشخدمت 101 32253479 ساختمان سردار شهید سپهبد سلیمانی شهرداری شیراز ضلع شرقی-طبقه هفتم- اتاق شماره 74
5 یاسر باغبانیان کارشناس تخصیص 502 ............... ساختمان سردار شهید سپهبد سلیمانی شهرداری شیراز ضلع شرقی-طبقه پنجم- اتاق شماره 54
6 رویا باقرزاده کارشناس برنامه ریزی 310 .............. ساختمان سردار شهید سپهبد سلیمانی شهرداری شیراز ضلع شرقی-طبقه پنجم- اتاق شماره 51
7 هادی باقری کارشناس بودجه عملیاتی 203 ............. ساختمان سردار شهید سپهبد سلیمانی شهرداری شیراز ضلع شرقی-طبقه پنجم- اتاق شماره 54


8

 
محمدرضا بذرافکن کارشناس رایانه -کارشناس روابط عمومی 102 ............. ساختمان سردار شهید سپهبد سلیمانی شهرداری شیراز ضلع شرقی-طبقه هفتم- اتاق شماره 71
9 حسین برنایی مشاور معاونت برنامه ریزی .......... 32345772 ساختمان سردار شهید سپهبد سلیمانی شهرداری شیراز ضلع شرقی-طبقه ششم- اتاق شماره 66
10 نادر بشیکار کارپرداز 611 .............. ساختمان سردار شهید سپهبد سلیمانی شهرداری شیراز ضلع شرقی-طبقه ششم- اتاق شماره 68
11 علی محمد بهزادفر رئیس گروه بودجه 202 32252578 ساختمان سردار شهید سپهبد سلیمانی شهرداری شیراز ضلع شرقی-طبقه پنجم- اتاق شماره 55
12 بهرام پاک فطرت کارشناس پژوهش .......... 32326125 ساختمان سردار شهید سپهبد سلیمانی شهرداری شیراز ضلع شرقی-طبقه هفتم- اتاق شماره 73
13 خانم بورکی کارشناس ارزیابی عملکرد   . ساختمان سردار شهید سپهبد سلیمانی شهرداری شیراز ضلع شرقی-طبقه ششم- اتاق شماره 61
14 محمد هادی پوست پرداز مشاور معاونت برنامه ریزی ......... ......... ساختمان سردار شهید سپهبد سلیمانی شهرداری شیراز ضلع شرقی-طبقه هفتم- اتاق شماره 71
15 فاطمه توسل کارشناس برنامه ریزی 320 .............. ساختمان سردار شهید سپهبد سلیمانی شهرداری شیراز ضلع شرقی-طبقه پنجم- اتاق شماره 51
16 روح اله جعفری سیریزی کارشناس gis 208 ........... ساختمان سردار شهید سپهبد سلیمانی شهرداری شیراز ضلع شرقی-طبقه پنجم- اتاق شماره 51
17 خانم ابراهیمی کارشناس ارزشیابی  610 32252826 ساختمان سردار شهید سپهبد سلیمانی شهرداری شیراز ضلع شرقی-طبقه ششم- اتاق شماره 61
18 خانم  آقایی کارشناس ارزیابی  عملکرد 502 ............. ساختمان سردار شهید سپهبد سلیمانی شهرداری شیراز ضلع شرقی-طبقه ششم- اتاق شماره 61
19 زهرا جوانمردی کارشناس تحلیلگر سیستم 511 ............. ساختمان سردار شهید سپهبد سلیمانی شهرداری شیراز ضلع شرقی-طبقه ششم- اتاق شماره 62
20 محمدجعفر جوانمردی فرد کارشناس برنامه ریزی 319 ............. ساختمان سردار شهید سپهبد سلیمانی شهرداری شیراز ضلع شرقی-طبقه پنجم- اتاق شماره 51
21 شاهرخ حکمتی کارشناس تملک 204 ............. ساختمان سردار شهید سپهبد سلیمانی شهرداری شیراز ضلع شرقی-طبقه هفتم- اتاق شماره 75
22 محمدابراهیم حامدی مسوول دفتر معاونت برنامه ریزی 100 32253479 ساختمان سردار شهید سپهبد سلیمانی شهرداری شیراز ضلع شرقی-طبقه هفتم- اتاق شماره 74
23 جواد حبیبی پیشخدمت ....... 32326125 ساختمان سردار شهید سپهبد سلیمانی شهرداری شیراز ضلع شرقی-طبقه ششم- اتاق شماره 61
24 ناصر حسن زاده کارشناس پژوهش ........ 32345772 ساختمان سردار شهید سپهبد سلیمانی شهرداری شیراز ضلع شرقی-طبقه ششم- اتاق شماره 61
25 سید جواد حسینی مسئول دفتر مدیر کل برنامه و بودجه 200 32252575 ساختمان سردار شهید سپهبد سلیمانی شهرداری شیراز ضلع شرقی-طبقه ششم- اتاق شماره 61
26 سیدمحمد حسینی کارشناس بهبود روشها 409 ............. ساختمان سردار شهید سپهبد سلیمانی شهرداری شیراز ضلع شرقی-طبقه ششم- اتاق شماره 61
27 سید محمود حسینی کارشناس پیگیری امور مرتبط با شوراها 102 ............ ساختمان سردار شهید سپهبد سلیمانی شهرداری شیراز ضلع شرقی-طبقه ششم- اتاق شماره 61
28 قربانعلی حمامی پیشخدمت 400 32252635 ساختمان سردار شهید سپهبد سلیمانی شهرداری شیراز ضلع شرقی-طبقه ششم- اتاق شماره 61
29 سارا حمیدی کارشناس 509 ............... ساختمان سردار شهید سپهبد سلیمانی شهرداری شیراز ضلع شرقی-طبقه ششم- اتاق شماره 61
30 فرزاد حیدرزاده کارشناس برنامه ریزی 302 ............. ساختمان سردار شهید سپهبد سلیمانی شهرداری شیراز ضلع شرقی-طبقه ششم- اتاق شماره 61
31 آرمان خسروپور کارشناس بودجه 212 .............. ساختمان سردار شهید سپهبد سلیمانی شهرداری شیراز ضلع شرقی-طبقه ششم- اتاق شماره 61
32 محسن دژبخش پیشخدمت 201 32252575 ساختمان سردار شهید سپهبد سلیمانی شهرداری شیراز ضلع شرقی-طبقه ششم- اتاق شماره 61
33 محمدعلی راضی معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی 100 32253479 ساختمان سردار شهید سپهبد سلیمانی شهرداری شیراز ضلع شرقی-طبقه ششم- اتاق شماره 61
34 فاطمه رامشت کارشناس یهیود روشها 515 ............... ساختمان سردار شهید سپهبد سلیمانی شهرداری شیراز ضلع شرقی-طبقه ششم- اتاق شماره 61
35 محمود راهپیما رئیس گروه آمار 307 32252711 ساختمان سردار شهید سپهبد سلیمانی شهرداری شیراز ضلع شرقی-طبقه ششم- اتاق شماره 61
36 طاهره رجبیان کارشناس آمار 317 .................. ساختمان سردار شهید سپهبد سلیمانی شهرداری شیراز ضلع شرقی-طبقه ششم- اتاق شماره 61
37 احمد رحمانیان کارشناس بودجه عملیاتی ......... ........... ساختمان سردار شهید سپهبد سلیمانی شهرداری شیراز ضلع شرقی-طبقه ششم- اتاق شماره 61
38 وحید رزمجویی کارشناس بهبود روشها 410 ................ ساختمان سردار شهید سپهبد سلیمانی شهرداری شیراز ضلع شرقی-طبقه ششم- اتاق شماره 61
39 مهرداد رزمجویی کارشناس بودجه 212 ............... ساختمان سردار شهید سپهبد سلیمانی شهرداری شیراز ضلع شرقی-طبقه ششم- اتاق شماره 61
40 امین رضایی کارشناس آمار 308 ............. ساختمان سردار شهید سپهبد سلیمانی شهرداری شیراز ضلع شرقی-طبقه ششم- اتاق شماره 61
41 مهران رنجبر پیشخدمت ........ ........... ساختمان سردار شهید سپهبد سلیمانی شهرداری شیراز ضلع شرقی-طبقه ششم- اتاق شماره 61
42 فاطمه رنجور کارشناس مالی ........ 36276111 ساختمان سردار شهید سپهبد سلیمانی شهرداری شیراز ضلع شرقی-طبقه ششم- اتاق شماره 61
43 سجاد روستایی کارشناس بودجه عملیاتی .......... .......... ساختمان سردار شهید سپهبد سلیمانی شهرداری شیراز ضلع شرقی-طبقه ششم- اتاق شماره 61
44 امین روستایی رئیس گروه بهبود روشها 406 32252825 ساختمان سردار شهید سپهبد سلیمانی شهرداری شیراز ضلع شرقی-طبقه ششم- اتاق شماره 61
45 شهرام  زارع رئیس گروه برنامه ریزی 104 ............. ساختمان سردار شهید سپهبد سلیمانی شهرداری شیراز ضلع شرقی-طبقه ششم- اتاق شماره 61
46 فاطمه زارع کارشناس بودجه 322 ............ ساختمان سردار شهید سپهبد سلیمانی شهرداری شیراز طبقه ضلع شرقی-طبقه ششم- اتاق شماره 61- اتاق شماره 2
47 مریم زارع کارشناس ارزیابی عملکرد 404 ............. ساختمان سردار شهید سپهبد سلیمانی شهرداری شیراز ضلع شرقی-طبقه ششم- اتاق شماره 61
48 فاطمه زارعی کارشناس آمار 318 .............. ساختمان سردار شهید سپهبد سلیمانی شهرداری شیراز ضلع شرقی-طبقه ششم- اتاق شماره 61
49 فهیمه زارعی کارشناس 508 ............ ساختمان سردار شهید سپهبد سلیمانی شهرداری شیراز ضلع شرقی-طبقه ششم- اتاق شماره 61
50 مسلم زاهری کارشناس بودجه عملیاتی ..... ......... ساختمان سردار شهید سپهبد سلیمانی شهرداری شیراز ضلع شرقی-طبقه ششم- اتاق شماره 61
51 علی حسین زحمتکش نامه رسان 604 ....... ساختمان سردار شهید سپهبد سلیمانی شهرداری شیراز ضلع شرقی-طبقه ششم- اتاق شماره 61
52 محمدعلی ستارخان کارشناس برنامه ریزی 207 .............. ساختمان سردار شهید سپهبد سلیمانی شهرداری شیراز ضلع شرقی-طبقه ششم- اتاق شماره 61
53 داریوش ستایشگر مدیرکل نوسازی و تحول اداری 400 32252635 ساختمان سردار شهید سپهبد سلیمانی شهرداری شیراز ضلع شرقی-طبقه ششم- اتاق شماره 61
54 حمیدرضا سورچی نگهبان 610 32252826 ساختمان سردار شهید سپهبد سلیمانی شهرداری شیراز ضلع شرقی-طبقه ششم- اتاق شماره 61
55 مریم شرقی فرد مسئول دفتر مدیر کل تحول اداری 400 32252635 ساختمان سردار شهید سپهبد سلیمانی شهرداری شیراز ضلع شرقی-طبقه ششم- اتاق شماره 61
56 عباس شریعتی پیشخدمت ....... ........ ساختمان سردار شهید سپهبد سلیمانی شهرداری شیراز ضلع شرقی-طبقه ششم- اتاق شماره 61
57 سیروس شفیعی کارشناس بودجه عملیاتی 502 ............... ساختمان سردار شهید سپهبد سلیمانی شهرداری شیراز ضلع شرقی-طبقه ششم- اتاق شماره 61
58 مهسا صادقی کارگزین 602 ............. ساختمان سردار شهید سپهبد سلیمانی شهرداری شیراز ضلع شرقی-طبقه ششم- اتاق شماره 61
59 حامد صالحیان کارشناس آمار 304 ................. ساختمان سردار شهید سپهبد سلیمانی شهرداری شیراز ضلع شرقی-طبقه ششم- اتاق شماره 61
60 زهره صحت کارشناس بهبود روشها 506 .............. ساختمان سردار شهید سپهبد سلیمانی شهرداری شیراز ضلع شرقی-طبقه ششم- اتاق شماره 61
61 فهیمه طباطبایی کارشناس پژوهش ........ 32326125 ساختمان سردار شهید سپهبد سلیمانی شهرداری شیراز ضلع شرقی-طبقه ششم- اتاق شماره 61
62 علی عبادی نسب کارشناس بودجه 205 ................ ساختمان سردار شهید سپهبد سلیمانی شهرداری شیراز ضلع شرقی-طبقه ششم- اتاق شماره 61
63 فریده عبدی کارشناس بودجه 303 ................. ساختمان سردار شهید سپهبد سلیمانی شهرداری شیراز ضلع شرقی-طبقه ششم- اتاق شماره 61
64 علی اصغر عدالت کارشناس برنامه ریزی 206 32252576 ساختمان سردار شهید سپهبد سلیمانی شهرداری شیراز ضلع شرقی-طبقه ششم- اتاق شماره 61
65 مهشید عربی رئیس گروه ارزیابی عملکرد 403 32252722 ساختمان سردار شهید سپهبد سلیمانی شهرداری شیراز ضلع شرقی-طبقه ششم- اتاق شماره 61
66 سیده شهرزاد عظیمی کارشناس تشکیلات 514 ........... ساختمان سردار شهید سپهبد سلیمانی شهرداری شیراز ضلع شرقی-طبقه ششم- اتاق شماره 61
67 حسین علی محمدزاده امینی کارشناس برنامه ریزی 215 ............ ساختمان سردار شهید سپهبد سلیمانی شهرداری شیراز ضلع شرقی-طبقه ششم- اتاق شماره 61
68 حمید فلاح زاده مسئول انبار 604 ............. ساختمان سردار شهید سپهبد سلیمانی شهرداری شیراز ضلع شرقی-طبقه ششم- اتاق شماره 61
69 غلامعباس قدسی رئیس گروه تشکیلات 316 32252661 ساختمان سردار شهید سپهبد سلیمانی شهرداری شیراز ضلع شرقی-طبقه ششم- اتاق شماره 61
70 سمیه قناعتیان مسئول دبیرخانه 603 32252712 ساختمان سردار شهید سپهبد سلیمانی شهرداری شیراز ضلع شرقی-طبقه ششم- اتاق شماره 61
71 امید گشتاسبی مدیر کل برنامه و بودجه 200 32252575 ساختمان سردار شهید سپهبد سلیمانی شهرداری شیراز ضلع شرقی-طبقه ششم- اتاق شماره 61
72 سیدهاشم مجابی کارشناس آمار 301 ............... ساختمان سردار شهید سپهبد سلیمانی شهرداری شیراز ضلع شرقی-طبقه ششم- اتاق شماره 61
73 غلامحسن محب پور کارشناس آمار 306 ................. ساختمان سردار شهید سپهبد سلیمانی شهرداری شیراز ضلع شرقی-طبقه ششم- اتاق شماره 61
74 رضا محمدی کارشناس برنامه ریزی 206 32232576 ساختمان سردار شهید سپهبد سلیمانی شهرداری شیراز ضلع شرقی-طبقه ششم- اتاق شماره 61
75 مینا مرادی کارشناس بهبود روشها 513 ........... ساختمان سردار شهید سپهبد سلیمانی شهرداری شیراز ضلع شرقی-طبقه ششم- اتاق شماره 61
76 امین مرزبانی نگهبان 610 32252826 ساختمان سردار شهید سپهبد سلیمانی شهرداری شیراز ضلع شرقی-طبقه ششم- اتاق شماره 61
77 سیدرامتین منادی کارشناس برنامه ریزی 216 ............. ساختمان سردار شهید سپهبد سلیمانی شهرداری شیراز ضلع شرقی-طبقه ششم- اتاق شماره 61
78 فهیمه منافی کارشناس آمار 318 ............. ساختمان سردار شهید سپهبد سلیمانی شهرداری شیراز ضلع شرقی-طبقه ششم- اتاق شماره 61
79 مسعود مهبودی کارشناس بودجه عملیاتی ....... .............. ساختمان سردار شهید سپهبد سلیمانی شهرداری شیراز ضلع شرقی-طبقه ششم- اتاق شماره 61
80 سیده محدثه موسوی جشنی کارشناس ارزیابی عملکرد 412 ............. ساختمان سردار شهید سپهبد سلیمانی شهرداری شیراز ضلع شرقی-طبقه ششم- اتاق شماره 61
81 مریم موسوی عرب کارشناس یرنامه ریزی 313 ............ ساختمان سردار شهید سپهبد سلیمانی شهرداری شیراز ضلع شرقی-طبقه ششم- اتاق شماره 61
82 عباس نجفی مسئول امور اداری 600 32252573 ساختمان سردار شهید سپهبد سلیمانی شهرداری شیراز ضلع شرقی-طبقه ششم- اتاق شماره 61
83 پروانه نصیری کارشناس بودجه 315 .............. ساختمان سردار شهید سپهبد سلیمانی شهرداری شیراز ضلع شرقی-طبقه ششم- اتاق شماره 61
84 میترا نعمانی کارشناس برنامه ریزی 102 .............. ساختمان سردار شهید سپهبد سلیمانی شهرداری شیراز ضلع شرقی-طبقه ششم- اتاق شماره 61
85 رسول نعمتی سرپرست اداره مالی ....... 36276111 ساختمان سردار شهید سپهبد سلیمانی شهرداری شیراز ضلع شرقی-طبقه ششم- اتاق شماره 61
86 علی نوبخت کارشناس مالی .......... 36276111 ساختمان سردار شهید سپهبد سلیمانی شهرداری شیراز ضلع شرقی-طبقه ششم- اتاق شماره 61
87 علی نیک پندار کارشناس پژوهش .......... 32326125 ساختمان سردار شهید سپهبد سلیمانی شهرداری شیراز ضلع شرقی-طبقه ششم- اتاق شماره 61
88 هانیه هاشمی کارشناس برنامه ریزی 313 ............ ساختمان سردار شهید سپهبد سلیمانی شهرداری شیراز ضلع شرقی-طبقه ششم- اتاق شماره 61
89 بیژن یزدان شناس کارشناس مالی ....... 3627611 ساختمان سردار شهید سپهبد سلیمانی شهرداری شیراز ضلع شرقی-طبقه ششم- اتاق شماره 61
90 زینب یزدی کارشناس تحلیل سیستم 510 ........... ساختمان سردار شهید سپهبد سلیمانی شهرداری شیراز ضلع شرقی-طبقه ششم- اتاق شماره 61
91 حمید یوسفی پیشخدمت ............. ............ ساختمان سردار شهید سپهبد سلیمانی شهرداری شیراز ضلع شرقی-طبقه ششم- اتاق شماره 61