احداث باغ ایرانی(رش)

احداث باغ ایرانی(رش)

بودجه مصوب    :  800 میلیارد ریال

درصد    پیشرفت  فیزیکی  :30 درصد

پیش بینی افتتاح   :   سال  1400