احداث زیرگذر گویم

احداث زیرگذر گویم

بودجه مصوب    :  70000 میلیارد ریال

درصد    پیشرفت  فیزیکی  :25درصد

پیش بینی افتتاح   :   سال  1404