مطالعه واحداث تراموا

مطالعه واحداث تراموا

بودجه مصوب    :  120000000000ریال

درصد    پیشرفت  فیزیکی  :100 درصد

پیش بینی افتتاح   : سال   1400