باغ هنر

باغ هنر

بودجه مصوب    :  90000000000  ریال

درصد    پیشرفت  فیزیکی  :100 درصد

پیش بینی افتتاح   :سال    1399