پروژه دلتای نهر اعظم

پروژه دلتای نهر اعظم

بودجه مصوب    :  34200000000  ریال

درصد    پیشرفت  فیزیکی  :96/5 درصد

پیش بینی افتتاح   : آذر  ماه   1399